Thành tựu đạt được

 

I. Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang

II. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang

– Năm 2019

1. Quyết định tặng Bằng Khen Bộ Trưởng Bộ Y tế cho Tập thể và Cá nhân đã có thành tích trong Công tác An toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế năm 2019